LEPAYA – Data Processing Agreement

Laatste update: december 2020

Welkom bij Lepaya (“Lepaya”, “LTD Group BV”, “LTD NL BV” or “LTD NL”). Lepaya biedt software en service om learning journeys aan te bieden aan medewerkers van haar clienten, en de voortgang binnen deze journeys te meten. Zoals beschreven in onze Privacy Policy (https://lepaya.com/nl/privacy/), doet Lepaya dit vanuit de binnen de AVG gedefinieerde rol van Data Bewerker (“Verwerker”), waar de client de Data Controller (“Verwerkingsverantwoordelijke”) is. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op de contracten tussen Lepaya en haar clienten, tenzij een specifieke verwerkersovereenkomst, danwel specifieke uitzonderingen of toevoegingen aan onderstaande verwerkersovereenkomst, schriftelijk zijn overeengekomen tussen Lepaya en een client.

In this Agreement, “processing operations” means any action or set of actions relating to personal data (“Data”) , including in any case the collection, recording, organizing, retention, updating, modification, retrieval, consultation, use, provision by transmission, dissemination or any other form of making available, bringing together, linking together, as well as the shielding, erasure or destruction of data in the context of the controller’s assignment to Lepaya to make her application (“App”) available for the benefit of digitizing the learning journey of the employees of the Controller.

In deze overeenkomst, wordt met de “Gegevens” bedoeld persoonsgegevens zoals: naam, e-mailadres, functietitel, Device ID, testresultaten, telefoonnummer.

1. Opdracht

  • Verwerkingsverantwoordelijke heeft Lepaya gecontracteerd om haar trainings/opleidingsaanbod te versterken. Dit leidt tot het uitvoeren van verwerkingshandelingen, zoals beschreven in het contract tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Lepaya, alsmede deze Verwerkersovereenkomst. Bij strijdigheid tussen de Dienstverleningsovereenkomst en deze Verwerkersovereenkomst prevaleert de inhoud van deze Verwerkersovereenkomst.
  • Lepaya is niet gerechtigd handelingen met betrekking tot de Gegevens te verrichten anders dan op basis van schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke. Lepaya zal de Gegevens uitsluitend verwerken voor de in het contract genoemde doelen en Lepaya garandeert dat zij de gegevens nimmer voor eigen (commerciële) doeleinden zal exploiteren, gebruiken of anderszins verwerken. Indien en op de Lepaya van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht, dan stelt Lepaya Verwerkingsverantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.
  • Lepaya kan de in artikel 1.1 bedoelde verwerkingshandelingen uitbesteden aan derden, waaronder onder meer gelieerde vennootschappen of onderaannemers worden verstaan. Voorbeelden van subbewerkers zijn, Auth0 voor de authenticatie van gebruikers, en Amazon Web Services als subbewerker voor de hosting van ons platform. De volledige lijst van subbewerkers kan je hiervinden. Lepaya ervoor zorg zal dragen dat deze derden gehouden zijn aan al hetgeen bepaald is in deze overeenkomst. Lepaya blijft verantwoordelijk voor ieder handelen en/of nalaten van door haar ingeschakelde derde(n).
  • Lepaya zal ervoor zorgen dat alleen die werknemers of andere ondergeschikten van Lepaya die nodig zijn om de Gegevens te verwerken toegang zullen hebben tot de Gegevens. Lepaya zal deze werknemers of andere ondergeschikten van Lepaya adequaat instrueren en ervoor zorgen dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en uit hoofde van de toepasselijke wet-en regelgeving.
  • Lepaya zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke informatie ter beschikking stellen die nodig is om nakoming van deze Verwerkersovereenkomst alsmede nakoming van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming aan te tonen.
  • Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Lepaya Verwerkingsverantwoordelijke toegang verlenen tot de Gegevens en reageren op vragen en verzoeken van Verwerkingsverantwoordelijke in relatie tot de verwerking van Gegevens. Ook zal Lepaya binnen twee (2) weken na verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke:
   a) een kopie aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekken van alle Gegevens dan wel Gegevens betreffende een bepaalde persoon die in zijn bezit of beheer zijn, alsmede een kopie van alle documenten waarin deze Gegevens zijn opgenomen en een overzicht van alle systemen waarin deze Gegevens zijn opgenomen en alle overige verwerkingen van deze Gegevens die door Lepaya worden uitgevoerd, in zodanig format als Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs verzoekt;
   b) bepaalde Gegevens verwijderen, blokkeren of corrigeren conform aanwijzingen van Verwerkingsverantwoordelijke; en/of
   c) vastleggen dat aan bepaalde verzoeken tot verwijdering, blokkering of correctie geen gevolg wordt gegeven en de redenen hiervan.
  • Lepaya stelt Verwerkingsverantwoordelijke binnen tweeënzeventig (72) uur in kennis indien een daartoe bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van de Gegevens heeft gedaan, tenzij het Lepaya niet is toegestaan Verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen, zoals in het geval van een strafrechtelijk gebod om de vertrouwelijkheid van een rechtshandhavingsonderzoek te bewaren.
  • Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke binnen tweeënzeventig (72) uur, in kennis stellen indien zij een verzoek ontvangt van een betrokkene met betrekking tot de Gegevens waaronder maar niet beperkt tot een verzoek tot inzage, rectificatie, wissen of beperking van de verwerking, dataportabiliteit, en/of een bezwaar tegen de verwerking. Lepaya zal door middel van passende technische en organisatorische maatregelen Verwerkingsverantwoordelijke bijstand verlenen bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van betrokkenen te beantwoorden
  • Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte stellen indien zij op enig moment niet (langer) in staat is om de op haar rustende verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst na te komen dan wel indien zij voorziet dat zij daartoe in de nabije toekomst niet (langer) in staat zal zijn. Verwerkingsverantwoordelijke kan alsdan besluiten om (i) met onmiddellijke ingang te stoppen met het verstrekken van Gegevens aan de Lepaya (ii) Lepaya te instrueren de verwerkingsactiviteiten op te schorten tot het moment Lepaya weer in staat is om de verplichtingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomst deugdelijk na te komen en/of (iii) deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
  • Lepaya zal ten aanzien van de Gegevens strikte vertrouwelijkheid in nemen en zal waarborgen dat de tot het verwerken van de Gegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen of door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden. Lepaya zal er daarnaast voor zorgdragen dat zij maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat niet meer personen toegang krijgen tot de Gegevens dan noodzakelijk en dat ieder natuurlijk persoon die handelt onder het gezag van Lepaya en toegang heeft tot de Gegevens, deze slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt, tenzij de natuurlijk persoon tot de verwerking Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is gebonden.
  • Lepaya will notify the Controller if, in the opinion of Lepaya, an instruction from the Controller is in conflict with the applicable laws and/or regulations, including but not limited to the applicable data protection laws and regulations, or if an upcoming change in applicable law – and regulations are likely to have a negative effect on the way in which Lepaya will be able to fulfill obligations under this agreement.
  • Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke binnen achtenveertig (48) uur na kennisneming schriftelijk in kennis stellen van een vermoedelijke of daadwerkelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (een “datalek”), waaronder doch niet beperkt tot een daadwerkelijke of vermoedelijke ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, gebruik, verlies, schade of vernietiging van de gegevens door een huidige of voormalig werknemer, contractant of agent van Lepaya of door enige andere persoon of derde partij. Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke volledige bijstand verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen die Verwerkingsverantwoordelijke dienaangaande heeft, zoals het desgevraagd assisteren bij het melden bij de toezichthoudende autoriteit en/of aan de betrokkene(n).
  • Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke tijdig assisteren en ondersteunen in het geval van een onderzoek van een toezichthoudende autoriteit, indien en voor zover dat onderzoek op enige wijze verband houdt met het verwerken van Gegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst.
  • Lepaya zal Verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde tijdig bijstand verlenen bij het doen nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 van de AVG waaronder doch niet beperkt tot de verplichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke aangaande de beveiliging van de verwerking en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

2. Relevante wet- en regelgeving

 • Lepaya zal zich bij het uitvoeren van Verwerkingshandelingen houden aan de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende deze overeenkomst alsmede uit alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), en accepteert hierbij alle (toekomstige) verplichtingen die hieruit zullen voortvloeien.

3. Beveiliging

 • Lepaya zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen en zal een beveiligingsniveau hanteren waarmee de vertrouwelijkheid van de Gegevens is gewaarborgd en de Gegevens worden beschermd tegen verlies, wijziging, vernietiging, openbaarmaking of toegang, en voorts tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking van de Gegevens. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Gegevens met zich brengen.

4. Verwerking buiten de EER

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke zal Lepaya geen Gegevens (laten) verwerken buiten de Europese Economische Ruimte.

5. Duur en beëindiging

  • This agreement will enter into force on the same date as a contract between Lepaya and the client comes into effect, and will remain valid for one (1) year after termination of this contract.
  • Elke partij kan deze overeenkomst tussentijds beëindigen door de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. De opzeggende partij is de andere partij in verband met de opzegging geen enkele vergoeding verschuldigd, met uitzondering van vergoedingen zoals deze in het contract tussen Lepaya en client bepaald zijn.
  • Indien zich ten aanzien van een partij één van de volgende gevallen voordoet, eindigt deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en van rechtswege zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zonder dat partijen elkaar enige schadevergoeding zijn verschuldigd:
   de (onderneming van die) partij is opgehouden te bestaan of is ontbonden;
   de partij is in staat van faillissement verklaard of aan de partij is, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend;
   de partij heeft surseance van betaling aanvraagt dan wel aan die partij wordt surseance van betaling verleend; en/of
   de partij wordt onder bewind gesteld.

6. Gevolgen beëindiging

 • If this agreement ends, if the Controller requests the cessation of the processing activities, or if the retention period of the Data of two (2) years has expired, or if the retention period of the Data of one (1) year has expired, Lepaya will cease the processing activities with regard to the Data with immediate effect and it will, of its own accord, without delay, but no later than within one (1) week after the retention period has expired, return all documents, computer diskettes and other information carriers, including copies thereof, containing Data, to the Controller, regardless of whether the content of those information carriers by Processor, by Controller or manufactured by a third party. Insofar as Data is stored in a computer system of Lepaya or is recorded in another form that cannot reasonably be given to another party, Lepaya will destroy that Data, subject to other instructions from the Controller and unless Lepaya on the basis of of an EU or member state law is obliged to store the Data.

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 • Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

8. Varia

 • Deze overeenkomst is niet overdraagbaar door een partij, behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
  Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld.

9. Vragen?
Bij vragen over deze Verwerkingsovereenkomst, kan je ons altijd benaderen via:

LTD NL BV (“Lepaya”)
Nieuwe Looiersdwarsstraat 9
1017 TZ, Amsterdam
Die Niederlande
Kamer van Koophandel nummer: 69556318
BTW-nummer: NL 857917171B01
E: info@lepaya.com