Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: januari 2021

Let op: u kunt deze pagina gemakkelijk downloaden, opslaan en vervolgens afdrukken door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken en de gewenste knop te selecteren. Mocht dit niet lukken of heb je vragen, neem contact op met je accountmanager of via info@lepaya.com

Welkom bij Lepaya. Lepaya biedt software en diensten om leertrajecten te ontwikkelen en doorlopen, en om de leervoortgang hierop te meten. Deze algemene voorwaarden (AV) zijn van toepassing op de relatie tussen LTD Group B.V., haar dochterondernemingen LTD NL B.V. en LTD TF B.V. (“LTD GROUP”) en haar gebruikers (“Gebruikers”), voor elk gebruik van de website www.lepaya.com (de “Website”), de mobiele en desktop applicatie genaamd “Lepaya” (de “App”) en welke andere onderdelen van de software (de “Software”) dan ook die worden aangeboden door LTD Group B.V.. LTD Group B.V. biedt de Software, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten, onder de voorwaarde dat de Gebruiker deze algemene voorwaarden accepteert.

1 DEFINITIES
1.1 LTD Group B.V. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht. Het bedrijf is geregistreerd in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 69553998. Het bedrijfskantoor is gevestigd op het adres Stephensonstraat 19, 1097 BA, Amsterdam. LTD Group B.V. zal hierna tevens worden aangeduid met “we” of “wij”, “LTD Group” of “Lepaya”.
1.2 Lepaya: de naam waaronder LTD Group B.V. de Software aanbiedt aan haar Gebruikers.
1.3 Klant: een bedrijf dat een overeenkomst aangaat met LTD Group voor het gebruik van de Software en Diensten van Lepaya.
1.4 Gebruiker: een individueel, particulier, werknemer of wettelijke entiteit (bedrijf) die gebruik maakt van de Software. Hieronder vallen ook medewerkers van wettelijke entiteiten die de Software gebruiken op het initiatief van hun werkgever.
1.5 Software: de software die LTD Group heeft ontwikkeld om leertrajecten vorm te geven en de leervoortgang te meten. Deze Software is beschikbaar als applicatie voor mobiele apparaten en desktop (“App”).
1.6 Diensten: de diensten die LTD Group aanbiedt ter aanvulling van de Software, waaronder het faciliteren van training, coaching en intervisie, het vormgeven van leertrajecten of of het adviseren over het optimaliseren ervan.
1.7 Account: persoonlijk account dat iedere Gebruiker krijgt na registratie van en betaling door de Klant. Via het Account kunnen Gebruikers de Software gebruiken.

2 SOFTWARE EN DIENSTEN
2.1 De Software is ontwikkeld om leertrajecten vorm te geven. LTD Group en haar Klanten mogen leertrajecten evalueren en individuele voortgang bijhouden en meten – en bewaren binnen de kaders van de AVG en zoals uiteengezet in de Verwerkersovereenkomst.

3 REGISTRATIE EN PERSOONLIJK ACCOUNT
3.1 Om de Software te kunnen gebruiken, moeten Klanten zich registreren en een Account aanmaken. Gebruikers kunnen, nadat de Klant zich heeft geregistreerd, inloggen door het e-mailadres van de Klant te gebruiken.
3.2 Klanten en Gebruikers zullen complete en correcte account-informatie verschaffen voor al het gebruik van de Software.
3.3 LTD Group mag voor de Gebruikersaccounts wachtwoorden uitgeven aan de Klant of mag de beheerder van de Klant inschakelen om deze wachtwoorden te verschaffen. Klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de wachtwoorden van Gebruikers.
3.4 Klant en Gebruikers komen overeen om LTD Group prompt op de hoogte te stellen van welk ongeautoriseerd gebruik van wachtwoorden of bekend veiligheidslek dan ook.

4 GEBRUIK VAN DE SOFTWARE
4.1 Gebruikers van de Software moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
4.2 Het is verboden om de Software te gebruiken op een manier die in strijd is met de Nederlandse wet of andere toepasselijke wetten en regels.
4.3 Klant en Gebruiker mogen geen informatie, data of content verschaffen die incorrect of onvolledig is, of strijdig is met enige wet of regelgeving. Aanvullend komen Klant en Gebruiker het volgende overeen:
a) Betreed geen besloten of beveiligde gebieden van de Software;
b) Verstuur geen virussen of wormen;
c) Gebruik geen lasterlijke, bedreigende, haatdragende, obscene of gewelddadige taal, afbeeldingen of ander Content op de Software; en
d) Onderzoek, scan of test niet het Platform of elk daaraan gerelateerd systeem of netwerk, en schendt de beveiliging of authenticatie niet.
4.4 Gebruikers mogen geen account aanmaken op een ander naam.
4.5 LTD Group heeft het recht om (tijdelijk of permanent) een Account te blokkeren en de Gebruiker toegang tot het platform te weigeren als we het vermoeden hebben van misbruik van het account, de Website of de App.

5 BETALING
5.1 De kosten voor het gebruik van de Software en onze andere Diensten zullen worden overeengekomen in een aparte overeenkomst met de Klant (de “Overeenkomst”).
5.2 Klant zal de facturen betalen volgens de betalingsvoorwaarden in de Overeenkomst, zonder verrekening, vermindering of vertraging. Klant moet LTD Group op de hoogte stellen van welke bezwaren over de gefactureerde kosten dan ook.

6 PRIVACY
LTD Group respecteert jouw privacy. Wanneer je onze Software gebruikt, zullen we bepaalde persoonlijke gegevens van je verzamelen om optimaal gebruik van de Software mogelijk te maken. In ons Privacybeleid kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. Hier kun je ons Privacybeleid vinden: https://lepaya.com/nl/privacy/.

7 INTELLECTUAL EIGENDOM
7.1 De Klant en/of Gebruiker heeft geen recht op welk Intellectueel Eigendomsrecht dan ook met betrekking tot de Software en/of de andere aangeboden diensten en informatie, behalve het eigendom van de Klantdata die zijn gedeeld via de App.
7.2 Voor zover (inhoud in) App op verzoek van de Klant en/of in samenwerking met de Klant door LTD Group is gecreëerd, worden alle Intellectuele Eigendomsrechten die zijn gecreeërd toegekend aan LTD Group, en voor zover deze is gecreëerd door de Klant, worden deze gezien als gemaakt door de Klant voor en namens LTD Group zonder enige vergoeding, tenzij anders is overeenkomen in de Overeenkomst tussen Lepaya en Klant. Voor zover de Intellectuele Eigendomsrechten die door de Klant ten behoeve van LTD Group zijn gecreëerd voor de wet niet toegekend zijn aan LTD Group, kent de Klant vooraf alle rechten, en belangen in deze Intellectuele Eigendomsrechten toe en kent hij al deze rechten, belangen en titels aan LTD Group toe op het eerste verzoek van LTD Group, en de Klant zal volledige medewerking verlenen bij het vastleggen van deze rechten op de naam van LTD Group als exclusieve eigenaar. Hierbij ziet de Klant af van en gaat er akkoord mee nooit aanspraak te maken op enige rechten die hij wellicht heeft in of met betrekking tot enig Intellectueel Eigendomsrecht (of om enig recht dan ook op eigen naam te registreren), ook na beëindiging van de Overeenkomst.
7.3 LTD Group geeft Klant en haar werknemers (de “Gebruikers”) een specifiek aantal, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licenties om de Software te installeren en te gebruiken zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, voor een periode zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Eén licentie mag slechts door één Gebruiker tegelijk gebruikt worden. Het is Klant en Gebruikers niet toegestaan de content van de Software te verkopen, te sublicenseren, te distribueren of op enige wijze toegang te krijgen tot de inhoud van de Software, anders dan door de App te gebruiken in overeenstemming met zulke licenties.
7.4 De Klant en de Gebruikers mogen de Software enkel gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.
7.5 In het geval van schending van dit artikel, zal de Klant of Gebruiker in kwestie aansprakelijk zijn voor LTD Group voor een onmiddellijk te betalen bedrag van EUR 50.000 per schending en een bedrag van EUR 25.000 voor elke dag dat de schending voortduurt. Deze straf laat het recht van LTD Group op een schadevergoeding onverlet voor zover dergelijke schade groter is dan het bedrag van de opgelopen boetes. Behoudens het onbeperkte recht van LTD Group op schadevergoedingen, zullen de boetes de jaarlijkse kosten Klant of Gebruiker niet overstijgen.

8 BESCHIKBAARHEID VAN DE SOFTWARE, GARANTIE DISCLAIMER
8.1 Deze Software is beschikbaar voor handheld mobiele apparaten draaiend op Apple iOS en/of Android OS Operating Systems. LTD Group zal redelijkerwijs inspanningen verrichten om de Software te allen tijde beschikbaar te maken. Echter, Gebruiker erkent dat de Software wordt aangeboden via het internet en mobiele netwerken en dat daarom de kwaliteit en beschikbaarheid van de Software wellicht beïnvloed wordt door factoren buiten de redelijke controle van LTD Group.
8.2 LTD Group accepteert geen enkele verantwoordelijkheid dan ook voor onbeschikbaarheid van de Software, of voor enige problemen of onmogelijkheid om content te downloaden of toegang hiertoe te krijgen, of enige andere communicatie-systeemfout die wellicht resulteert in onbeschikbaarheid van de Software.
8.3 Voor zover wettelijk toegestaan, wijst LTD Group hierbij enige geïmpliceerde garantie met betrekking tot de Software af. De Software wordt aangeboden “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige vorm van garantie.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 LTD Group is niet aansprakelijk voor:
a. acties of het uitblijven daarvan van andere Software Gebruikers;
b. situaties waarin het mobiele apparaat van Gebruiker is gestolen en een derde partij vervolgens gebruik maakt van het account van Gebruiker;
c. ongeautoriseerde en illegale toegang tot een Account door derden, dat niet voorkomen had kunnen worden door de beveiligingsmaatregelen genomen door LTD Group;
d. het nalaten te voldoen aan de verplichtingen van LTD Group uit hoofde van deze voorwaarden wanneer dit nalaten voortkomt uit gebeurtenissen die buiten de macht van LTD Group liggen (bijvoorbeeld een netwerkfout);
e. enige schade aan of aanpassing van de apparatuur van Gebruiker waaronder maar niet beperkt tot de computer apparatuur, handheld apparaat of mobiele telefoons als gevolg van de installatie of het gebruik van de Software;
9.2 Niets in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van LTD Group uitsluiten of beperken wat onder het geldende recht niet uitgesloten of beperkt kan worden.

10 VRIJWARING
Klanten en Gebruikers zullen LTD Group schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief afwikkelingskosten en redelijke juridische kosten) ontstaan uit claims van derden in het kader van:
a. enig letsel of schade resulterend uit gedrag van Gebruiker gerelateerd aan het gebruik van onze Website of App; en
b. schending door Gebruiker van deze voorwaarden of schending van welke toepasselijke wet- en regelgeving dan ook.

111 OVERIG
11.1 LTD Group behoudt het recht om deze voorwaarden te veranderen. Wanneer we deze voorwaarden op significante manier veranderen, zullen we een notificatie op onze website plaatsen samen met de geupdate voorwaarden. We zullen je ook via de App hiervan op de hoogte stellen en je verzoeken de geupdate voorwaarden te accepteren voor je verder kunt met het gebruiken van de App. Door de App, Website en/of onze diensten te blijven gebruiken, erken je de meest recente versie van deze voorwaarden.
11.2 Als we (delen van) deze voorwaarden niet handhaven, kan dit niet worden opgevat als afstand van het recht om deze op een later moment ten aanzien van Klant of Gebruiker te handhaven.
11.3 De voorwaarden zijn onderdeel van de Overeenkomst tussen LTD Group en Klant. De Overeenkomst en Voorwaarden vervangen samen alle voorgaande overeenkomsten tussen LTD Group en Klant.

12 GELDIGHEID
De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden zal de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze voorwaarden niet beïnvloeden. Dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht te worden vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie zo dicht mogelijk bij de intentie van de ongeldige bepaling zal zijn.

13 VERTROUWELIJKHEID
13.1 Alle informatie die onthuld is door LTD Group of Klant waarvan iedereen redelijkerwijs zou moeten beseffen dat deze vertrouwelijk is wordt gezien als “Vertrouwelijke Informatie” Hieronder is niet begrepen:
a. Informatie die al voor de onthulling in het bezit is van de ontvangende Partij;
b. Informatie die in legitiem bezit is van de ontvangende Partij via een derde partij, die de vertrouwelijkheidsverplichting naar de verstrekkende partij niet schaadt; of
c. Informatie die beschikbaar is geworden op een openbaar domein zonder enige (in)directe betrokkenheid van die Partij of na de onthulling anders dan als gevolg van een schending van deze Voorwaarden door de ontvangende Partij.
13.2 LTD Group en de Klant (de “Partijen”) komen overeen alle Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk en geheim te houden. De ontvangende partij van de Vertrouwelijke Informatie zal deze niet onthullen, gebruiken, delen of anderszins beschikbaar stellen aan welke entiteit of persoon dan ook, behalve als dit nodig is om aan de verplichtingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst tussen de Partijen of relevante wet- en regelgeving te voldoen.
13.3 De Partijen ondernemen alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen ondernemen om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en te behouden.
13.4 Elke Partij stemt in de toegang tot de Vertrouwelijke Informatie te beperken voor haar werknemers.
13.5 Als de Overeenkomst tussen LTD Group en de Klant en Gebruikers eindigt, zal elke Partij – zoals door hen overeengekomen – alle kopieën van de Vertrouwelijke Informatie teruggeven of vernietigen conform de richtlijnen en tijdslijnen zoals afgestemd in de verwerkersovereenkomst.

14 TOEPASBARE WET EN JURISDICTIE
14.1 Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Nederlandse recht.
14.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

15 KLACHTEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES
LTD Group streeft ernaar een optimale service te bieden. Laat het ons alsjeblieft weten als je een klacht, opmerking of een suggestie hebt. Je kunt contact met ons opnemen via info@lepaya.com.

16 AANBIEDING EN SPECIFIEKE OVEREENKOMST VOOR KLANTEN VAN LEPAYA SHOP EN ANDERE OPEN INSCHRIJVINGEN
16.1 LTD Group publiceert de aanbieding op haar website, welke de volgende informatie zal bevatten: een beschrijving van de training en van het (mogelijke) educatieve materiaal dat er onderdeel van is, de wijze van uitvoering, het startmoment van de training, de toelatingseisen (indien aanwezig), de totale investering en een link naar deze algemene voorwaarden.
16.2 Door zich aan te melden, bevestigt een klant dat hij op de hoogte is van deze algemene voorwaarden van LTD Group en dat hij deze accepteert. LTD Group stuurt een elektronisch of geschreven bevestiging naar de klant. Deze bevestiging dient als bewijs van het tot stand komen van de overeenkomst.
16.3 Tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief btw en in euro’s. Er kan direct tot betaling worden overgegaan door een van de beschikbare betaalmethodes te gebruiken, of, in het geval een factuur vereist is, binnen 30 dagen na de factuurdatum (dit is in principe de startdatum van de training). Als de klant niet op tijd een factuur betaalt is hij van rechtswege in gebreke. De klant is dan een rente van 1% per maand verschuldigd. De rente over het verschuldigde bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in gebreke is tot het moment van betaling van het volledige verschuldigde bedrag. Als de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zullen alle redelijke incassokosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – verhaald worden op de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen voor het Nederlandse incasstraject gebruikelijk is.
16.4 Voor LTD Group is het leveren van topkwaliteit een uitgangspunt. In alles wat we doen, streven we ernaar dit te bereiken. Echter, het is natuurlijk mogelijk dat een klant niet tevreden is met (een element van) onze service. Een klacht kan per e-mail worden ingediend, naar info@lepaya.com. Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld. We streven ernaar om zo snel mogelijk een reactie te geven en zullen te allen tijde binnen tien werkdagen reageren. Als voor het verrichten van onderzoek meer tijd nodig is, zal de klager binnen tien werkdagen hierover worden geïnformeerd en zal de vertraging worden toegelicht. Bovendien zal een indicatie worden gegeven van wanneer LTD Group verwacht een definitief antwoord te geven.
16.5 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan kan de klant of LTD Group zich wenden tot de Mediatie Commissie https://www.mediationhuis.nl/.
16.5a Als LTD Group voornemens is de Mediatie Commissie in te schakelen, dan zal de klager hiervan eerst schriftelijk op de hoogte worden gesteld.
16.5b Als de klager voornemens is de Mediatie Commissie in te schakelen is dit enkel mogelijk als de klacht eerst bij LTD Group is ingediend en dit niet tot een passende oplossing heeft geleid. Als de klant een geschil indient bij de Mediatie Commissie is LTD Group gebonden aan deze keuze. Een geschil moet binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij LTD Group, voorgelegd worden aan het Mediatie Committee.

LTD Group B.V. (handelend onder de naam “Lepaya”)

Stephensonstraat 19
1097 BA, Amsterdam
Nederland

Kamer van Koophandel-nummer: 69553998

BTW-nummer: NL 857917171B01

E: info@lepaya.com